Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost RAZZO s.r.o. se sídlem Fantova 1754, Praha 5, IČO: 62415719 (dále jen Prodávající), zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve vložce 32074 oddíl C zveřejňuje tímto obchodní podmínky platné pro internetový obchod jí provozovaný.

I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Platná právní úprava rozlišuje, je-li kupující spotřebitel nebo spotřebitelem není. Jsou jim zároveň přiznána rozdílná práva.

Spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Není-li kupující spotřebitel, je podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého podnikání. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, je považován za podnikatele.
 
Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Smluvní vztahy jsou uzavřeny dle právního řádu České Republiky.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávajícím je RAZZO s.r.o., se sídlem Fantova 1754, Praha 5, IČO: 62415719. Provozovnou, na které probíhá veškerá obchodní činnost, je Šífařská 547/2, Praha 4 – Hodkovičky. Na této adrese jsou přijímány veškerá korespondence, zásilky a osobní podání. Kontaktní telefonní číslo je 241432997. Kontaktní emailová adresa je objednavky@razzo.cz.

Prodávající nabízí prostřednictvím internetového obchodu spotřební zboží a to zejména potřeby, výstroj, oblečení a náhradní díly pro uživatele motocyklů a jízdních kol.

Ceny zboží jsou na internetovém obchodu uváděny včetně i bez daně z přidané hodnoty. K cenám jsou dodatečně účtovány náklady na dodání kupujícímu, je-li dodání plněno prostřednictvím přepravce. K cenám nejsou připočítávány žádné další daně a poplatky. Ceny jsou uváděny v Kč (českých korunách). Pokud je místo dodání mimo rámec České Republiky, jsou ceny přepočítány na EUR ( eura ) kurzem České národní banky platným k prvnímu dni měsíce.

Náklady na dodání jsou závislé na hodnotě objednávky, na místě dodání, na poskytovateli přepravy. Tyto náklady jsou podrobně uvedeny na internetovém obchodě prodávajícího v sekci Doprava.

Pokud je místo dodání v rámci České Republiky, jsou přijímané způsoby platby platba dobírkou a platba převodem předem. Pokud je místo dodání v rámci Slovenské Republiky, jsou přijímané způsoby platby platba dobírkou. Pokud je místo dodání v rámci Evropské Unie, jsou přijímané způsoby platby platba převodem předem. V případě osobního odběru je přijímaným způsobem platby hotovostní platba a platba kartou. V případě platby převodem předem je kupní cena považována za zaplacenou okamžikem připsání platby na účet prodávajícího. Nejsou požadovány žádné poplatky v závislosti na druhu platby.

Objednávky kupujících ze států, které nejsou členy Evropské unie, nejsou přijímány.

Náklady na prostředky komunikace na dálku vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy se neliší od základní sazby. Tyto náklady si hradí kupující sám.

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy, a to ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží, jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

U veškerého zboží nabízeného prodávajícím může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je povinen předat prodávajícímu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení do smlouvy.

Prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Peněžní prostředky se vrací způsobem, který si zvolí spotřebitel. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese spotřebitel. Veškeré zboží nabízené prodávajícím je možné vrátit obvyklou poštovní cestou.

Pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy spotřebitelem doporučuje prodávající užít vzorový formulář dostupný na internetovém obchodě prodávajícího v sekci Reklamace / odstoupení.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zboží jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena. Je-li však v písemné potvrzení uvedená jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

Prodávající rozhodne o reklamaci – právu z vadného plnění ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace.

Další práva a povinnosti stran související s uplatněním práva z vadného plnění upravuje Reklamační řád prodávajícího, dostupný na internetovém obchodě prodávajícího v sekci Reklamace / odstoupení.

Právo z vadného plnění / reklamace se uplatňuje na adrese provozovny prodávajícího – RAZZO s.r.o., Šífařská 547/2, Praha 4 – Hodkovičky.

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na internetové adrese www.coi.cz. Mimosoudní řešení sporů se zahajuje na návrh spotřebitele a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předměte sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo rovněž zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR Evropského spotřebitelského centra dostupné na internetové adrese htpp://ec.europa.eu/consumers/odr.

III. Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na internetovém obchodě, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím-podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu-podnikateli s tímto jeho návrhem.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou jasně patrné z procesu zadávání objednávky. Objednávka se zadává v internetovém obchodě prodávajícího. Technické kroky vedoucí k uzavření kupní smlouvy spočívají ve vložení vybraného zboží do košíku, dále výběru druhu platby a dopravy, dále zadání osobních údajů, dále zadání dodací adresy, je-li odlišná od adresy zadané v osobních údajích, dále zadání fakturační adresy, je-li odlišná od adresy zadané v osobních údajích a odeslání objednávky. Kupující má možnost před odesláním objednávky zkontrolovat a měnit veškeré údaje. Kupující má možnost si založit registrační účet a čerpat výhody s touto dobrovolnou registrací spojené.

IV. Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České Republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány a shromažďovány za účelem splnění uzavřené kupní smlouvy. Jsou evidovány v rozsahu – jméno a příjmení, adresa, příp. dodací adresa, telefonické a faxové spojení, emailové spojení. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimkou jsou pouze smluvní přepravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Kupní smlouva bude uložena u prodávajícího a prodávající umožní kupujícímu ke smlouvě přístup.

V. Ostatní ustanovení

Pro prodávajícího nejsou závazné žádné kodexy chování ani žádné dobrovolně nedodržuje.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících a prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

VI. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2016.

RAZZO s.r.o.